Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Toruńska Agenda Kulturalna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: https://kulturalnytorun.pl/

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.02.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Oświadczenie sporządzono 29.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • strona zawiera archiwalne wersje serwisu z lat 2009-2020 zawierające treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w tym: treści wideo oraz pliki w formacie pdf niedostępne cyfrowo. Poprawienie dostępności strony archiwalnej niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono 29.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki oraz jej pogrubienie,
 • zmiana kontrastu,
 • zmiana skali szarości,
 • wyróżnienie odnośników,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Należy mieć na uwadze iż zmiany w wyglądzie strony i rozmiarze czcionek istotnie wpływają na estetykę strony i służą tylko podniesienia dostępności cyfrowej witryny www.tak.torun.pl

Autodeskrypcja

Witryna internetowa www.tak.torun.pl nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących/niewidzących. Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej:

 • IVONA MiniReader, bezpłatny program  odczytujący strony internetowe; więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software;
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows;
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows;
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich;
 • Opera, darmowa przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, m.in. skalowanie tekstu, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony. Program dostępny na: Windows, Macintosh, Linux i inne systemy operacyjne.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych takich jak: tablety, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Grajek, adres poczty elektronicznej a.grajek@tak.torun.pl., numer telefonu: 696 377 005. Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Witryna Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Skip to content