Regulamin

Serwis kulturalnytorun.pl, jest serwisem umożliwiającym swoim użytkownikom poznanie kulturalnej oferty Torunia, a także nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami serwisu, w celu wzajemnej wymiany informacji czy kontaktów związanych z życiem kulturalnym Torunia.

ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BAZ LUDZI KULTURY ORAZ BAZ INSTYTUCJI KULTURY I UMIESZCZANIA TREŚCI NA PORTALU

Poniższy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników. Kiedy w regulaminie mowa jest o „Serwisie” dotyczy to internetowego serwisu dostępnego pod nazwą (domeną) kulturalnytorun.pl. Kiedy w regulaminie mowa jest o „Administratorze” dotyczy to instytucji zarządzającej Serwisem, czyli Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Natomiast kiedy w regulaminie mowa jest o „Użytkowniku” dotyczy to wszystkich osób korzystających z Serwisu, w tym Instytucji Kultury. Mówiąc o Instytucjach Kultury mowa jest przede wszystkim o zakładach o charakterze publicznym zajmujących się upowszechnianiem kultury, zarówno państwowych, jak i samorządowych, choć brane są także pod uwagę organizacje pożytku publicznego, które działają na rzecz toruńskiej kultury. Kiedy mowa jest natomiast o „Bazach” dotyczy to „Bazy Ludzi Kultury” i „Bazy Instytucji Kultury” znajdującej się na Serwisie, a gdy o „Profilach” to mowa jest o profilach w wyżej wymienionych Bazach.

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu, jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się nie używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 2. Zamieszczanie informacji za pośrednictwem formularza, a także w Bazach w Serwisie jest bezpłatne. Profile w Serwisie mogą zamieszczać tylko osoby pełnoletnie, natomiast informacje o zbliżających się wydarzeniach tylko instytucje kultury, bądź osoby fizyczne organizujące wydarzenie po uprzednim kontakcie z redakcją Serwisu.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu świadczenia usługi internetowego serwisu ogłoszeniowego.
 4. Dane osobowe podane na profilach, bądź informacjach nie są i nie będą mogły być wykorzystywane do celów innych niż informacyjne. Na prośbę użytkownika administrator może usunąć profil w Bazie lub informację na stronie.
 5. Podając dobrowolnie swoje dane osobowe przy rejestracji oraz przy publikacji profilu Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na ich publikowanie w Internecie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki publikowania przez Użytkowników na profilach danych osobowych i adresowych.
 6. Użytkownik oświadcza, że publikuje w serwisie wszelkie treści (w tym zdjęcia i grafiki) dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczonych informacji. Wszystkie treści zamieszczane w Serwisie oraz przesyłane na adres poczty elektronicznej Serwisu są traktowane jako niepoufne.
 7. Ogłoszeniodawca zgadza się, że publikowana w informacji, albo na profilu treść nie może być sprzeczna z normami kultury i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. W związku z tym oświadcza, że nie będzie zamieszczać w serwisie żadnych informacji i materiałów: nielegalnych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, nietolerancyjnych, głoszących nienawiść lub przemoc oraz naruszających prawo w jakikolwiek sposób.
 8. Użytkownik oświadcza, że jest świadom tego, że profil stworzony w Bazie Ludzi Kultury służy przede wszystkim prezentacji własnego dorobku intelektualnego lub utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), a także możliwości komunikacji między zainteresowanymi Użytkownikami, nie natomiast jako miejsce udostępniania ofert pracy.
 9. Usuwane z Serwisu będą zauważone informacje i profile:
  1. dotyczące tzw. piramid finansowych, systemów łańcuszkowych i temu podobnych;
  2. dotyczące ofert pracy lub skierowane ściśle na pozyskanie pracowników, nie natomiast na prezentację dorobku intelektualnego lub utworów;
  3. dotyczące sprzedaży zwierząt sprzecznie z ustawą o ochronie zwierząt lub próbujące obejść tą ustawę (zgodnie z ustawą handel psami i kotami poza zarejestrowanymi hodowlami jest nielegalny, zauważone ogłoszenia nie zawierające informacji dotyczących hodowli i metryki oferowanego na sprzedaż psa czy kota będą usuwane);
  4. dotyczące tematyki erotycznej i pornograficznej;
  5. pomawiające, komentujące Użytkowników lub inne profile zamieszczone w Serwisie;
  6. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie i własności intelektualnej;
  7. profile i informacje sprzeczne z normami kultury, etyki i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
  8. profile, które subiektywnie zostaną uznane przez Administratora za nieuczciwe, niewiarygodne, nieodpowiednie do publikacji.
  9. profile, które zostaną uznane przez Administratora za niespełniające wymogów definicyjnych Instytucji Kultury.
 10. Użytkownik zgadza się na usuwanie informacji, o których mowa w pkt 9. Administrator ma prawo subiektywnie rozstrzygać, które treści powinny zostać usunięte. Usuwanie lub zmiana treści ogłoszeń może nastąpić bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika. Administrator nie musi wyjaśniać Użytkownikowi przyczyn zmiany treści lub usunięcia ogłoszeń.
 11. Serwis nie odpowiada za skutki wynikłe z publikacji informacji i profili. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zgodność usług opisanych na profilach, nie odpowiada za roszczenia będące skutkiem kontaktów pomiędzy użytkownikami serwisu.
 12. Użytkownik musi mieć świadomość, że opublikowane w Serwisie profile mogą zawierać nieprawdziwe i nieuczciwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać oczekiwaniom. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z możliwości zamieszczania przez innych Użytkowników fałszywych treści tj. ogłoszeń mających na celu oszustwo, wprowadzenie w błąd, wyłudzenie pieniędzy itp. Użytkownik korzysta z innych progili zamieszczonych w Serwisie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 13. Jeżeli Użytkownik lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Serwisowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika. Nadto Użytkownik naprawi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
 14. Serwis dokłada wszelkich starań, by nie naruszać praw autorskich. Treści (w tym obrazy, zdjęcia) umieszczone w Serwisie mogą być autorstwa kogoś innego niż Autorów i Użytkowników Serwisu. Prawa autorskie do tych materiałów należą do ich autorów. Nazwy firm, marek, produktów, partii politycznych, instytucji, itp. mogą być znakami towarowymi należącymi do wcześniej wymienionych. O wszelkich zauważonych naruszeniach praw autorskich należy powiadamiać Administratora Serwisu.
 15. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. Nowy regulamin obowiązuje zawsze od chwili publikacji go na niniejszej stronie. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne zapoznawanie się z regulaminem, a korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z jego akceptacją.

Skip to content