Konkurs wspierający toruńskich artystów

Opublikowano: 10 kwietnia 2020 r.

Data i czas
10 kwietnia 2020 r. (piątek) – 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek)
00:00

Kategorie
Inne

Mapa niedostępna

Trudna sytuacja, w której znaleźli się twórcy kultury, zaowocowała różnymi inicjatywami wsparcia. Wśród nich  jest także specjalny konkurs z inicjatywy Urzędu Miasta Torunia, na propozycje artystycznych aktywności internetowych. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu, natomiast w środę 14 marca zostanie uruchomiony formularz zgłoszeniowy. Propozycje można przesyłać do 20 kwietnia. Początek tygodnia proponujemy zatem poświęcić na przygotowanie swoich pomysłów!

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy toruńscy artyści działający w obszarze kultury, w tym: muzycy, plastycy, pisarze, performerzy, animatorzy oraz wszystkie osoby, których działalność twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań kulturalnych jakimi są koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie i zrealizowanie pomysłu na artystyczne działanie do przeprowadzenia w całości za pośrednictwem Internetu – koncert, warsztaty, „spotkanie z artystą”, wspólne czytanie, itp.

W ramach kwietniowego konkursu wybranych zostanie 15 zgłoszeń, a każde z nich zostanie nagrodzone kwotą 2.000,00 zł ufundowaną przez Urząd Miasta Torunia. Projekty będą realizowane przez cały maj 2020 r. według harmonogramu ustalonego po wyłonieniu zwycięzców. Swoje propozycje już od 14 marca można składać przez elektroniczny formularz. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 kwietnia.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU WSPIERAJĄCEGO TORUŃSKICH ARTYSTÓW „DAJ SZTUKĘ”

 ZAKRES

 1. Regulamin określa zasady, a także warunki udziału w Konkursie pn. „Daj Sztukę”.
 2. Konkurs rozpocznie się z datą ogłoszenia i zakończy się 23 kwietnia 2020 r.
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego całości regulaminu, w tym warunków i zasad Konkursu.

 PODSTAWOWE DEFINICJE

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – Toruńska Agenda Kulturalna z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 956-223-11-46, REGON: 340488886;
 2. Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do skutecznego zawierania porozumień we własnym imieniu lub grupy nieformalne, pod warunkiem, że w ich skład wchodzi co najmniej 1 osoba pełnoletnia uprawniona do skutecznego zawierania porozumień we własnym imieniu oraz reprezentacji grupy na podstawie pisemnej deklaracji pozostałych członków;
 3. formularz zgłoszeniowy – formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej projektowi, wypełniany przez Uczestnika i stosowany przez Organizatora jako procedura zgłoszenia do udziału w Konkursie. Formularz służy przekazaniu niezbędnych informacji dotyczących Uczestnika oraz deklarację przystąpienia do Konkursu;
 4. projekt – koncepcja występu lub pokazu artystycznego, z pełną możliwością wykonania go lub udostępnienia poprzez kanały dystrybucji internetowej w ustalonym z Organizatorem terminie;
 5.  laureat – Uczestnik, którego zgłoszenie zostało wybrane przez Jury Konkursowe.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs skierowany jest do artystów działających w obszarze kultury, w tym: muzyków, plastyków, pisarzy, performerów, animatorów oraz innych osób, których działalność twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań kulturalnych jakimi są: koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami i inne działania związane z szeroko pojętą kulturą.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie pomysłów na występ lub pokaz artystyczny wraz z wykonaniem ich przez autorów (wykonawcę, duet lub grupę wykonawców), które zostaną udostępnione poprzez kanały dystrybucji internetowej w ramach wydarzenia Majówka Miejska on-line 2020 w maju bieżącego roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym po rozstrzygnięciu Konkursu.
 3. Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym regulamin zostaną zamieszczone na stronie internetowej dedykowanej Konkursowi oraz stronie internetowej Organizatora: www.tak.torun.pl.

 UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich, za wyjątkiem osób zatrudnionych w Toruńskiej Agendzie Kulturalnej, bez względu na podstawę zatrudnienia.
 2. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy nadeślą zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego, w którym przedstawią swój autorski pomysł na występ lub pokaz artystyczny, z pełną możliwością wykonania go lub udostępnienia poprzez kanały dystrybucji internetowej w ustalonych z Organizatorem terminach w maju 2020 roku. Zgłoszony projekt powinien zawierać propozycję, której czas realizacji nie będzie krótszy niż 30 minut.
 3. Uczestnik deklaruje chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Konkursu, do którego dołączy projekt artystyczny możliwy do zrealizowania w maju 2020 roku.
 4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 różnych projektów. Każdy projekt należy zgłosić w osobnym formularzu zgłoszeniowym – jeden formularz zgłoszeniowy może zawierać tylko jeden projekt artystyczny.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wybranie przez Jury Konkursowe jego projektu i przekazanie nagrody pieniężnej jest równoznaczne z samodzielnym wykonaniem przez Uczestnika na własny koszt wyłonionego występu lub pokazu artystycznego w terminie uzgodnionym z Organizatorem.
 6. Uczestnik nie będzie domagał się od Organizatora spełnienia potrzeb technicznych, to jest gwarantuje, iż własnymi siłami, przy użyciu własnego sprzętu i na własny koszt, z należytą starannością przyjętą w działalności tego rodzaju, jest w stanie zrealizować zgłoszony przez siebie projekt artystyczny w sposób umożliwiający jego odbiór przez widzów kanałów dystrybucji internetowej.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów, unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności (w tym słów lub gestów uznawanych powszechnie za obraźliwe), a także bezwzględnego unikania wszelkich wystąpień natury politycznej. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami Uczestnicy.
 8. Uczestnik Konkursu wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zaznajomił się z treścią regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 9. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych przez niego w formularzu zgłoszeniowym informacji o projekcie i materiałów w celach promocyjnych.
 10. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego zgłoszenia, posiada prawa autorskie do przekazanych zdjęć, potrzebne licencje i zgody, a także, że ich publikacja nie narusza praw osób trzecich.

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2020 roku o godzinie 12:00.
 2. Zgłoszenia konkursowe będą podlegać ocenie Jury Konkursowego powołanego przez Organizatora, skład którego stanowić będą:
 • Krystian Kubjaczyk – Reprezentant Zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej,
 • Zbigniew Derkowski – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia,
 • Ewa Banaszczuk-Kisiel – dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia.
 1. Spośród nadesłanych przez Uczestników zgłoszeń, Jury wybierze maksymalnie 15 projektów, które zostaną wyróżnione nagrodą pieniężną. Ich wybór odbędzie się w oparciu o kryteria jakościowe, biorąc pod uwagę reprezentowaną dziedzinę artystyczną, prezentowane podczas występu czy pokazu treści, wizerunek wykonawcy oraz deklarację wystąpienia w sposób niewymagający spełnienia potrzeb technicznych przez Organizatora.
 2. Nagrodę  pieniężną w wysokości 2.000 złotych brutto otrzymają Uczestnicy wyłonieniu przez Jury Konkursowe, którzy spełnią wszystkie wymagania Konkursu, a ich zgłoszenie będzie zgodne z Regulaminem.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, które nie jest zgodne z regulaminem.
 4. Informacje o wynikach Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych Konkursu i Organizatora.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Toruńska Agenda Kulturalna, z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ul. Marii Konopnickiej 13 (III piętro), 87-100 Toruń.
 2. Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem, w tym: w celu wyłonienia i ogłoszenia Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie
 3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska laureata konkursu, w tym również na stronach internetowych Organizatora i mediach społecznościowych. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej, dedykowanej Konkursowi, na której zamieszczono regulamin.
 3. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub odmówić przekazania jej Uczestnikowi. W przypadku nagród już przekazanych Organizator może domagać się ich zwrotu. W powyższych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 * * *

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy podamy już wkrótce na stronie Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

* * *

Koordynatorem konkursu są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna.

* * *

Skip to content