Weź udział w konkursie on-line i baw się z nami w Święto Tańca

Opublikowano: 24 kwietnia 2020 r.

Data i czas
24 kwietnia 2020 r. (piątek) – 10 maja 2020 r. (niedziela)
Całodniowe

Kategorie
Inne

Organizator
Toruńska Agenda Kulturalna

Mapa niedostępna

Według obowiązujących zaleceń wciąż warto pozostać w domach, także w zbliżającą się Majówkę. Nie znaczy to jednak, że będzie to weekend pełen nudy! Toruńska Agenda Kulturalna i toruńskie szkoły tańca zapraszają do udziału w konkursie z okazji zbliżającego się Święta Tańca! Poniżej przedstawiamy regulamin akcji, w której wygrać można nawet 500 zł! Zatem 30 kwietnia, podczas Toruńskiej Majówki świętuj tańcem razem z nami!

Tegoroczne obchody Święta Tańca przyjmą zgoła inną, bo interaktywną i konkursową formę. Razem z toruńskimi szkołami tańca, Toruńska Agenda Kulturalna, od 30 kwietnia przeprowadzi konkurs taneczny. Zadanie jest niezwykle proste! Wystarczy wybrać jedną piosenkę z zaproponowanej przez organizatorów listy i przygotować do niej krótki układ taneczny. Nagranie z zaprezentowanym układem należy przesłać na stronę wydarzenia na Facebooku. Na autorów najlepszych pokazów czekają kolejno nagrody pieniężne – 500 zł, 300 zł i 200 zł! Startujemy już 30 kwietnia – wtedy też udostępnimy listę utworów. 

Poniżej zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

REGULAMIN KONKURSU

„ŚWIĘTUJ TAŃCEM RAZEM Z NAMI”

 

ZAKRES

 1. Regulamin określa zasady, a także warunki udziału w Konkursie pn. „Świętuj tańcem razem z nami”.
 2. Konkurs rozpocznie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku i zakończy się 15 maja 2020 r.
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego całości regulaminu, w tym warunków i zasad Konkursu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Toruńska Agenda Kulturalna z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy,
  NIP: 956-223-11-46, REGON: 340488886.
 2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Święta Tańca organizowanych w ramach wydarzenia Toruńska Kulturalna Majówka 2020 on-line. Głównym celem konkursu jest zachęcenie do tanecznych aktywności ruchowych i zaangażowanie do udziału w organizowanych wirtualnie obchodach Święta Tańca.
 3. Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym regulamin zostaną zamieszczone na stronie wydarzenia na portalu facebook oraz stronie internetowej Organizatora: www.tak.torun.pl.

 UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, za wyjątkiem osób zatrudnionych w Toruńskiej Agendzie Kulturalnej, bez względu na podstawę zatrudnienia.
 2. W konkursie mogą brać udział również osoby niepełnoletnie pod warunkiem dokonania zgłoszenia konkursowego przez ich rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a. nagrać własny występ taneczny do jednej z piosenek zaproponowanych na stronie konkursu (czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 5 minut),
b. umieścić nagrany występ na stronie wydarzenia na portalu Facebook,
c. przesłać do Toruńskiej Agendy Kulturalnej poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) wraz z linkiem do zamieszczonego filmu.

 1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonego przez niego materiału, także bez podania autorstwa, w działaniach promocyjnych związanych z Majówką Miejską on-line 2020, w tym na jego powielanie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych przez czas nieograniczony oraz posiada prawo do wykorzystania wizerunku osoby znajdującej się na nagraniu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów, unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności (w tym słów lub gestów uznawanych powszechnie za obraźliwe), a także bezwzględnego unikania wszelkich wystąpień natury politycznej. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami Uczestnicy.
 3. Uczestnik Konkursu umieszczając nagrany występ oświadcza, że zaznajomił się z treścią regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego materiału i posiada do niego prawa autorskie, a także, że jego publikacja nie narusza praw osób trzecich.

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Termin umieszczania nagrań upływa 10 maja 2020 roku.
 2. Wyboru najciekawszych występów tanecznych dokona Organizator informując o tym uczestników do dnia 15 maja na stronie wydarzenia na portalu Facebook oraz na stronie internetowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
 3. Spośród zgłoszonych przez Uczestników występów tanecznych wyróżnione zostaną 3 nagrania, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

a. I miejsce – 500 złotych,

b. II miejsce – 300 złotych,

c. III miejsce – 200 złotych.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, które nie jest zgodne z regulaminem.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Toruńska Agenda Kulturalna, z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ul. Marii Konopnickiej 13 (III piętro), 87-100 Toruń.
 2. Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem, w tym: w celu wyłonienia i ogłoszenia Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie
 3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska laureata konkursu, w tym również na stronach internetowych Organizatora i mediach społecznościowych. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej, dedykowanej Konkursowi, na której zamieszczono regulamin.
 3. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub odmówić przekazania jej Uczestnikowi. W przypadku nagród już przekazanych Organizator może domagać się ich zwrotu. W powyższych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

***

Więcej informacji i pełny program Toruńskiej Majówki on-line 2020 na stronie: http://torun.pl/majowka2020

* * *

Koordynatorem Toruńskiej Majówki on-line są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Cykl Koncerty z Kanapy dofinansowane przez Stoart.

Skip to content