Szansa dla toruńskich artystów na unijne wsparcie!

Opublikowano: 3 marca 2021 r.

Data i czas
3 marca 2021 r. (środa) – 15 kwietnia 2021 r. (czwartek)
12:00–06:00

Kategorie
Inne

Mapa niedostępna

Uwaga! Jest szansa dla toruńskich artystów na wsparcie w ramach unijnego programu i-Portunus. W dobie pandemi COVID-19 jest to okazja na przygotowanie ciekawego, międzynarodowego projektu, na realizację którego przyznawane jest stypendium. Zachęcamy wszystkich toruńskich twórców zajmujących się muzyką do zapoznania się z poniższą informacją oraz odwiedzenia strony dedykowanej projektowi.

Rozpoczął się nabór do unijnego programu i-Portunus 2020–21 w obszarze muzyki. Nabór organizowany w ramach programu Kreatywna Europa, mającego na celu wspieranie międzynarodowej mobilności artystów, tym razem skierowany jest zarówno do twórców jak i osób zawodowo zajmujących się kulturą w obszarze muzyki. Projekty można składać do 15 kwietnia 2021 r., jednak już teraz zachęcamy toruńskich artystów do udziału w tym ciekawym projekcie!

Pilotażowy program unijny i-Portunus skupia się na obszarach międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i instytucjami z różnych krajów objętymi programem Kulturalna Europa. Celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego pozwalającego twórcom na częściowe pokrycie kosztów podróży (w tym transportu i zakwaterowania) oraz pobytu w miejscu realizacji projektu. Do aplikowania o stypendium w programie i-Portunus zachęcani są artyści organizujący projekty koncentrujące się na współpracy międzynarodowej, rozwoju zawodowym i rezydencji zorientowanej na aktywność twórczą w obszarach: muzyka, przekłady literackie, architektura i dziedzictwo kulturowe. Nabór na pozostałe programy został już zakończony, nadal jednak istnieje możliwość składania wniosków w dziedzinie muzyki.

Najważniejsze informacje o programie

Jak czytamy na stronie projektu artyści chcący złożyć wniosek, muszą zorganizować projekt z instytucją goszczącą / partnerem / pracownikiem w innym kraju z programu Kreatywna Europa. W bazie danych Transartists, można zapoznać się z listą instytucji goszczących w poszczególnych krajach, które przyjmowały stypendystów poprzedniej edycji programu i-Portunus. Oczywiście artyści są zachęcani do współpracy z instytucjami spoza listy. We wniosku należy opisać projekt oraz jego główny cel, którym będzie współpraca międzynarodowa, pobyt zorientowany na produkcję lub rozwój zawodowy. Wniosek powinien również zawierać wyjaśnienie, w jaki sposób mobilność pozwoli osiągnąć określony cel projektu.

Mobilność artysty powinna trwać od minimum 7 do maksimum 60 dni, z zaznaczeniem, że podróż może być ciągła lub podzielona na segmenty. Ciągła mobilność oznacza, że twórca odbywa jedną podróż do innego kraju oraz podróż powrotną lub jedną podróż do wielu miejsc docelowych na terenie kraju, w którym organizuje swój projekt. Segmentowa mobilność oznacza natomiast podział projektu na etapy oraz że podróż odbywać się będzie kilka razy, do jednego lub kilku miejsc docelowych. Każda taka podróż musi wtedy trwać co najmniej 5 dni, a całkowita liczba dni nadal musi wynosić od 7 do 60 dni.

Ważne!

Jeśli z powodu pandemii Covid-19 twórca, który zakwalifikował się do programu nie będzie w stanie odbyć podróży do planowanego miejsca docelowego w okresie wakacyjnym, program zakłada szereg możliwości. Korzystanie z nich będzie możliwe wyłącznei w podanej kolejności:

 • odłożenie mobilność na późniejszy termin: stypendyści będą mieli możliwość wyjazdu do listopada 2021 r.;
 • zmiana miejsca docelowego: artysta będzie mógł zmienić wybrane miejsce docelowe na kraj, w któryn nie będą panować restrykcje związane z przekroczeniem granicy;
 • mobilność mieszana: ostatnią możliwością będzie wirtualna współpraca międzynarodowa z krajem docelowym lub inne formy, takie jak zdalny pobyt lub mobilność wirtualna.

i-portunus |Aplikuj do programu

Kto może się zgłosić

Otwarty nabór w programie i-Portunus skierowany jest obecnie do artystów zajmujących się muzyką, komponowaniem i śpiewem, zwłaszcza ukierunkowanych na gatunki muzyki klasycznej, jazzu i muzyki tradycyjnej. Udział w programie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat, bez względu na posiadane kwalifikacje edukacyjne oraz doświadczenie. Projekty realizowane mogą być również przez grupę składającą się z maksymalnie 5 osób.

Głównym celem mobilności artysty powinna być współpraca międzynarodowa (np. finalizacja utworu muzycznego na miejscu, międzynarodowa współpraca między wykonawcami lub kompozytorami i wykonawcami), rezydencje zorientowane na produkcję (której efektem będzie np. prezentacja nowo powstałego dorobku), rozwój zawodowy (m.in. udział w spotkaniach sieciowych, pokazach, warsztatach, kursach mistrzowskich i innych rodzajach szkoleń poza formalną edukacją).

Gdzie i jak zgłosić wniosek

Nabór wniosków trawa do 15 kwietnia 2021 r. do godziny 18:00 czasu środkowoeuropejskiego. Aby złożyć projekt należy założyć konto na stronie projektu i wypełnić formularz zgłoszeniowy w języku angielskim. W zgłoszeniu należy podać: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, szczegóły planowanej mobilności (daty, cel podróży, środki transportu), informacje dotyczące projektu (opis, potrzeba mobilności, przygotowanie, wpływ) oraz opinię na temat procesu składania wniosków.

Po zakończeniu naboru projekty zostaną ocenione przez dwóch niezależnych ekspertów z różnych regionów Europy. Wyniki naboru zostaną ogłoszone najwcześniej 21 maja. Wszystkie wyjazdy organizowane w ramach projektów zakwalifikowanych do programu muszą odbyć się pomiędzy 16 lipca, a 30 listopada 2021 r.

Kryteria oceny wniosku

Oceniający wezmą pod uwagę następujące aspekty zgłoszenia: adekwatność czyli stopień, w jakim mobilność pomoże artyście w osiągnięciu wyników (max 20 punktów); przygotowanie / wykonalność: stopień, w jakim projekt i mobilność zostały dobrze przygotowane (max 20 punktów), wyniki: co zamierzasz osiągnąć w wyniku mobilności (max 10 punktów).

Każdy z oceniający przyzna zgłoszeniu określoną liczbę punktów. Końcowa ocena będzie średnią punktów.

Wysokość dofinansowania

Program  i-Portunus zakłada przyznanie maksymalnej kwoty całego stypendium w wysokości 3.000,00 EUR / osobę. W ramach tego dofinansowania opłacony zostanie transport (w stałej kwocie 350,00 EUR) oraz dzienne diety, których wysokość będzie ustalana indywidualnie w zależności od czasu trwania mobilności. Diety będą płatne za każdy nocleg między datą wyjazdu a datą powrotu, w wysokości zależnej od kraju docelowego (maksymalnie 2.650,00 EUR / osobę).

Wysokość diet w poszczególnych krajach wynosi:

 • grupa 1: Dania, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania — 80EUR / dzień
 • grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Malta, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, kraje i terytoria zamorskie — 70EUR / dzień
 • grupa 3: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Gruzja, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tunezja, Ukraina — 60EUR / dzień
 • wiele miejsc docelowych w różnych grupach — 70EUR / dzień

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dodatkową pomoc w zakresie mobilności. W takim przypadku wnioskodawca powinien zadeklarować swoje potrzeby w zakresie dostępu, a wsparcie finansowe będzie ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

Podsumowanie najważniejszych informacji dot. projektu

 • toruńscy artyści chcące wziąć udział w programie muszą mieć ukończone 18 lat i przebywać legalnie w jednym z krajów biorących udział w programie Kreatywna Europa;
 • określenie „grupa” odnosi się do maksymalnie 5 osób realizujących ten sam spójny projekt mobilności. Osoby w danej grupie mogą przyjeżdżać i wracać do różnych krajów (w przypadku gdy członkowie grupy na stałe mieszkają w innych od siebie państwach), ale projekt wymaga, aby cała grupa podróżowała do tego samego kraju docelowego oraz, w miarę możliwości i potrzeb, przyjeżdżała i wyjeżdżała w tych samych terminach;
 • wybrany kraj docelowy projektu musi być jednym z krajów biorących udział w programie Kreatywna Europa;
 • wnioski należy składać w języku angielskim, korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego i-Portunus na stronie projektu do 15 kwietnia;
 • wnioskodawcy muszą być artystami, twórcami lub osobami zawodowo zajmującymi się kulturą, działającymi w dziedzinie muzyki i nie byli wcześniej beneficjentami wsparcia w zakresie mobilności w ramach programu i-Portunus;
 • mobilność artysty musi koncentrować się na jednym projekcie opisanym we wniosku;
 • całkowity czas trwania mobilności musi wynosić od 7 do 60 dni (uwzględniając podróż); może ona być ciągła lub podzielona na etapy;
 • w przypadku zgłoszeń grupowych wniosek dla całej grupy składa jedna osoba, podając w formularzu zgłoszeniowym imię i nazwisko, narodowość, datę urodzenia i kraj zamieszkania wszystkich pozostałych członków grupy;
 • członek grupy nie może pełnić roli organizacji przyjmującej;
 • jeśli którykolwiek z członków grupy otrzymał wcześniej wsparcie w zakresie mobilności w ramach programu i-Portunus, zgłoszenie zostanie odrzucone.

Niezbędne dokumenty

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku powinny być w formacie PDF:

 • jednostronicowe CV (maks. 10 MB);
 • artystyczne CV/portfolio lub dodatkowe informacje — w przypadku grupy przedstawiciel zgłaszający projekt zobowiązany jest do przesłania jednego CV i jednego portfolio artystycznego  reprezentujących całą grupę (maks. 10 stron, maks. 10 MB);
 • dokumenty związane z planem mobilności np. zaproszenia, potwierdzenia spotkań, umowy koprodukcyjne, umowy z wydawcami itp., potwierdzające, że planowałeś swój projekt z partnerem i że partner jest w niego zaangażowany (maks. 5 stron, maks. 10 MB);
 • podpisane oświadczenie, potwierdzające wiarygodność wnioskodawcy i stwierdzające, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów wykluczenia (maks. 10 MB).

i-portunus | Po więciej informacji odwiedź stronę projektu

***

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej i-Portunus.

Skip to content